Seid

(1995/96) for Brass Band (Noteservice) (dur: 15:30)
Commissioned as a test piece for the European BB Championship 1996.

Version for Concert Band available 2019.

(Noteservice)

[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

Test-piece for the European Championship for brass band 1996

Commssioned by EBBA/NMF for the European Brass Band Championship 1996.

Version B (in the same brass band score): Commissioned by Frode Amundsen and Oslo Brass Band for the Norwegian Championship 2010.

Quote from the score:

“SEID was a divination ceremony practised by the Vikings which could be used to reveal knowledge of the future. During the ceremony, women sang incatations and the Seeress (Völva) passed into a kind of trance.
In other arctic cultures similar ceremonies took place during which the Medicine man (Sage), or Shaman, would beat a drum covered with magic runes, and he too would pass into a trance, reaching the deepest part of his own sub-conciousness - a journey beyond time and space....”

The piece is in one movement, but there are different sections in it:

Part 1: important material beeing exposed:
Allegro risoluto: Begins with Tom-toms and Timps, but very soon the horn-section has an important melodic line.
Deciso e brillante: muted band, caracteristic material heard in top cornets.
Poco piu mosso: Trombones are important here.
Ritard. poco a poco al Lentando: this is a bridge that calm down everything.
Lento: Cornet-solo followed by a short passage based on chords.
Feroce ma sostenuto: a short bridge with some big chords coming in.
Lento: Euphonium-solo, then the cornet section.
Energico: a short bridge.
Lento: baritones followed by euph.´s

Part 2: further development:
Feroce: a short bridge.
Allegro con brio - Poco meno mosso - Meno mosso - Poco lento: Fast section with melodic material often as duets. The music gradually loose energy and the Eb bass takes over the scene:
Cadenza: Eb bass and some accompainment.
Allegro mod. e feroce, Distinto: This section is a bit “wild”, but the bass-riff is based on previous material and the drumming refer to the very opening.
Maestoso ma brillante: Based on the second section of the piece.
This section is like a great finale, but it does not end the piece, because an
Epilogue: Lento mesto follows.

In 2009 I wrote an alternative ending by using some of the main material and the energy opening part. This, in a way, changes the whole experience of the work as a whole.

The music is not programmatic. It is a piece of music that can be heard without knowing the title. When I called the piece Seid I wanted to focus on what inspired me by the time I wrote the piece.
The use of Tom-toms in the beginning is inspired by the fact that even the god Odin (known from Scandinavian mythology) used a drum when he practised seid.
In every shamanistic religion, the “journey” is very important. During the trance, they can see things that no other man can see.

 


 

“SEID” for Brass Band (1995)

SEID var en spådom sermoni praktisert blant vikingene som ble brukt til å spå om fremtiden. Under sermonien ble det sunget besvergningssanger av kvinner og seersken (Volva) falt i transe.
I andre arktiske kulturer finner vi liknende sermonier, der medisinmannen (vismannen) eller sjamanen slo på en tromme dekt av magiske runetegn og på den måten kom i transe. Slik kunne også han nå de dypeste sider av sin egen underbevissthet - en reise hinsides tid og rom.

Disse ordene står i partiturets informasjonsside. Ordforklaringen sier noe om inspirasjonskilden eller utgangspunktet mitt for å skrive dette verket. Jeg skriver ikke programmusikk, men tittelen kan gi lytteren assosiasjoner til noe som gjør det “enklere” å forholde seg til musikken.
For dem som måtte være interessert, så er ordet seid f.eks. nevnt i Snorre´s Ynglingesaga og i sagaen om Harald Hårfagre eller man kan slå opp i leksikon eller annen relevant litteratur.

Verket er i en sammenhengende sats, men inneholder ulike deler:

DEL 1: viktig materiale presenteres:
Allegro risoluto: Begynner med Tomtoms and Timps, men horngruppa presenterer snart en viktig melodisk linje.
Deciso e brillante: alle spiller med mute og et ganske heftig riff høres i øverste del av kornettgruppen.
Poco piu mosso: Trombonene er viktige her.
Ritard. poco a poco al Lentando: en overgang som roer det hele ned.
Lento: Kornett-solo etterfulgt av en kort akkord-passage.
Feroce ma sostenuto: en kort overgang der man etterhvert hører noen store akkorder.
Lento: Eufonium-solo, deretter tematisk materiale i kornettgruppen.
Energico: en kort overgang.
Lento: baritone-duett etterfulgt av en euph. duett.

Del 2: videre utvikling:
Feroce: en kort overgang.
Allegro con brio - Poco meno mosso - Meno mosso - Poco lento: Hurtig del der det tematiske materiale ofte presenteres som duetter. Musikkens energi avtar gradvis
og gir plass for Eb-bass:
Cadenza: Eb bass og litt akkomp.
Allegro mod. e feroce, Distinto: Denne delen er litt “vill”. Tuba-riffet er hentet fra et tidligere tema spilt av kornetter og trommingen referer til åpningen av stykket.
Maestoso ma brillante: Baserer seg på andre del i stykket (kornett-riff).
Denne delen er som en slags stor finale, men stykket slutter ikke her, fordi en
Epilog: Lento mesto følger til slutt.

I "Seid - versjon B" (fra 2009) kommer "Lento mesto" før tubakadensen og en ny kort og heftig slutt, basert på åpningsdelens materiale, er lagt til.

2019: Versjon for Concert Band bestilt av Frode Amundsen/Borge Musikkorps